fbpx
Spring til indhold

Huskeliste Til Kørekort

Hastighedsgrænser

HUSKESEDDEL
Før teori- og køreprøven
Hastighedsgrænser
Tættere bebygget område:
Indenfor 50 km/t
Udenfor 80 km/t
Motorvej 130 km/t
Motortrafi kvej 80 km/t

Hastighedsnedsættelse skal ske i/ved:
• Uoverskueligt kryds
• Uoverskueligt sving
• Uoverskueligt fodgængerfelt
• Uoverskuelig bakke
• Møde på smal vej
• Jernbaneoverkørsel
• Løbende, legende og cyklende børn
• Hvis du har nedsat vejgreb
• Hvis du har nedsat sigtbarhed

Hvem må køre hvad?
Bus 80 km/t (80 km/t motorvej)
Lastbil 70 km/t (80 km/t motorvej)
Bil m/anhænger 70 km/t (80 km/t motorvej)
Traktor 30 km/t

Spiritus
Højeste tilladte promille i blodet..
hvis du ikke er indblandet i uheld = 0,50
hvis du er indblandet i uheld = 0,00

Man må aldrig overdrage førerretten til en person man
ved eller burde vide er beruset.
Medicin kan være lige så farligt som spiritus, ved blanding er det endnu værre.

 

Vejforhold:

Du skal være særlig opmærksom når en af nedenstående emner kan eller vil få betydning for din fortsatte
kørsel. Men husk det nærmeste først, hvis du har fx
børn på kørebanen så glem et eventuelt kryds længere
fremme.

Vejens forløb:
Steder med forringede orienteringsvilkår eller hvor du
får mindre plads.

Vejens brug:
Hvis du ser eller bliver advaret om anderledes brug af
kørebanen + indkøbsgade og P-gade.

Vejens omgivelser:
Noget ved vejsiden der gør din kørsel på vejen sværere/farligere.

Vejens udstyr:
Noget som gør at du skal passe ekstra, på andre
trafikanter. Især gående og cyklister.

Vejens type:
Veje med egne regler eller køremåder.

Nedenstående skal ses som en huskeliste over de emner, der spørges om i teoriprøver vedr. vejforhold.
Skal du være særlig opmærksom på ?
Vejens forløb: Svar JA hvis du kører…
Op ad bakke • Mod sving / kurve • Mod alle kryds • Mod
jernbane • Mod rundkørsel ( kryds ) • Hen mod mindre
plads på vejen (indsnævring) • fodgængerfelter

Vejens brug: Svar JA hvis du kører…
Skole / institution • Indkøbsgade • Sportscenter • Gade
med parkerede biler (travl gade) • Advarselstavle om
børn • Busholdepladser (mange mennesker)

Vejens omgivelser: Svar JA hvis du kører…
Træer som giver skygge og glat kørebane • Træer som
smider blade på kørebanen • Sø / hav som giver våd
kørebane • Jord på kørebanen fra fx traktorer • Butiksgader / boliggader

Vejens udstyr: Svar JA hvis der mangler…
fortov • cykelsti • afstribning
du kommer til
fodgængerfelt • fodgængerbro

Vejens type: Svar JA hvis du kører…
På motorvej • På motortrafikvej • På hovedvej • På vej
med fartdæmpning • På lege / opholdsområde • På
gågade

Overhaling:

Altid venstre om — undtagen hvis forankørende svinger til venstre ( husk at se efter cykelsti i højre side af
vejen)

Overhalingsforbud:
• Før eller på jernbaneoverkørsel

• Før eller i fodgængerfelt – Undtagelse: Hvis der er 100
% frit udsyn over hele feltet + 1 m til hver side.

• På vej op ad bakke – Undtagelse: Hvis der er 2 baner
og dobbelt spærrelinie, der ikke må overskrides.

• På vej hen mod sving ( uoverskueligt ) – Undtagelse:
Hvis der er 2 baner og dobbelt spærrelinie, der ikke
må overskrides. Du må gerne overhale i et lysreguleret
kryds hvis der er fl ere baner i samme retning.

• Før eller i vejkryds – Undtagelse: Sidevejene har ubetinget vigepligt og der skal være frit udsyn, samt i lysregulerede kryds med fl ere baner i samme retning.

Vigepligter
Ubetinget vigepligt betyder du skal holde tilbage for
kørende fra både venstre og højre. Det betyder ikke at
du skal standse medmindre der er fuldt STOP.
Ubetinget vigepligt har du hvis der er: Hajtænder eller
tavle for ubetinget vigepligt ( trekant på spidsen ) samt
fuldt STOP.
Man har også ubetinget vigepligt hvis man kører over
fortov • cykelsti • eller ud fra: grund / ejendom •
parkeringsplads • benzintank • markvej.
Højrevigepligt betyder du skal holde tilbage for kørende fra højre side, men samtidig se om kørende fra
venstre holder for dig.
Højrevigepligt har du hvis ingen har ubetinget vigepligt
dvs. der ikke er nogen afmærkning i krydset.
Generelt
Husk: Du har ikke overholdt din vigepligt, hvis du har
været til ulempe. Dvs. når du kommer ud på vejen, skal
du op i fart uden at blive indhentet.

 

Standsning & parkering
Standsning:
Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mindre end 3 min. med eller uden
fører. Standsning er også ind- og udstigning, af- og pålæsning af varer og
gods uanset varighed.
Parkering:
Enhver frivillig hensættelse af køretøjet i mere end 3 min. med eller uden
fører.
Generelt:
Når du parkerer eller standser må du
ikke være til fare eller ulempe for andre, og standsning og parkering bør
som hovedregel foretages i kørselsretningen i højre side.
Standsning & parkering er ikke: en
punktering • stop for rødt lys • eller
andre ufrivillige stop.

Du må ikke parkere følgende steder:
• Tættere end 30 m. fra begge sider af en jernbane
overskæring
• Ud for port eller udkørsel
• Ved siden af andre (2 position)

Du må ikke standse (& parkere) følgende steder:
Bakke – umiddelbart foran eller på en bakke.
Sving – umiddelbart foran eller i uoverskueligt vej
sving
• Før fodgængerfelt – ikke nærmere end 5 m. før feltet,
gerne lige efter
Cykelsti – ikke nærmere end 5 m. fra cykelsti’s
udmunding
Spærrelinie – der skal være min. 3 m. fra din bil ud til
spærrelinien, eller 5 meters afstand til spærreliniens
begyndelse.
• Ved vejkryds ikke nærmere end 10 m. både før og
efter
• På jernbaneoverskæring – må du ikke standse tæt-
tere end 5 m. før/efter. (30 m. før/efter ved parkering.
Du må gerne standse på spor i havnearealer, og af
standen til sporene skal være 2 m. ved parkering).
• Gul malet kantlinie ” hel linie ” (standsning tilladt ved
stiplet gul linie)
• I viadukt eller tunnel ( under bro )
• I krybespor
• På cykelsti ( hverken helt eller delvist )
Taxaholdeplads
• Ved busstoppested ( du skal mindst være 12 m. fra
skiltet )
• I modsatte vejside – medmindre vejen er ensrettet
eller mindre befærdet.

Mest brugte emner i
Politiets teoriprøver
Den primære huskeregel er, at holde ørene åbne
– lyt GRUNDIGT til billedets indledende tekst.

Ved igangsætning fra vejkant
Husk orientering bagud ved igangsætning.

Foden til bremsen” (beredskabsstilling, ”parat til
at bremse”)
Eksempler: Vejkryds på villavej, børn / unge på fortov, vejarbejdere på kørebanen osv.

Jeg sætter farten ned til et minimum” (så lav
hastighed som muligt)
Eksempler: Børn leger på kørebanen, ældre / handicappede på kørebanen osv.
Jeg bremser” (aktivering af bremsen, nedsat fart)
Jeg standser” (aktivering af bremsen til stop)
Eksempler: Uopmærksomme fodgængere på kørebanen, fare for påkørsel osv.

Nedsat vejgreb
Du skal være opmærksom på nedsat vejgreb
hvis der er: Sne, is, vand, jord, våde blade
el.lign.
Du skal kun være opmærksom på denne
tavle, hvis der er en undertavle, og det som
undertavlen angiver er til stede.

Gående / fodgængere
Tag særligt hensyn til: Børn, skolepatruljer, ældre og
vejarbejdere.
Hold tilbage for fodgængere i eller på vej ud i
fodgængerfelter. Husk, hvis fodgængerfeltet har et helleanlæg på midten af kørebanen, så skal du kun holde
tilbage når fodgængeren nærmer sig helleanlægget.

 

Cyklister
Ved passage af cyklister på kørebanen (uden cykelsti)
vurder cyklistens hensigt i forbindelse med f.eks. kryds,
sving mv.
Vær opmærksom på at nogle cyklister ikke er i stand
til at give tegn samtidigt med at styre cyklen (slingre,
løfter kun hånden lidt).

Placering
Hold altid til højre på kørebanen, også selvom andre
bilister køre midt på vejen.

Venstresving
Hold altid tilbage for modkørende, påbegynd aldrig et
sving du ikke helt sikkert kan gennemføre. Ved flere
venstresvingsbaner hold dig i den højre venstresvingsbane, hvis du ikke hører andet. Venstre venstresvingsbane benyttes kun til overhaling eller hvis du skal svinge
til venstre umiddelbart efter.

Højresving
Orientering, ind til højre side hvis der er frit bagude, så
du lukker af for 2-hjulede.
Holder du f.eks. tilbage for en fodgænger inden svingning, skal det ske på en sådan måde, at du ikke spærrer
for cyklister.

Overhaling
Du skal sikre dig fl g. 4 ting før du overhaler:
1. Der må ikke være nogle der overhaler dig
2. Overhalingsbanen skal være fri for modkørende eller
andre forhindringer
3. Du må ikke overhale hvis forankørende sætter igang
med at overhale.
4. Du skal sikre dig at der er plads til at komme ind i
højre kørebane igen.

Gule linier
Gule linier på langs ad vejen går altid forud for hvide
linier. Husk stoplinier og fodgængerfelter gælder stadig.

På motorvej / motortrafikvej
Du må ikke vende, bakke, standse eller parkere. Nødsporet er til udrykningskørsel og det samme er “huller”
i midterrabatten. Husk ved kombineret til- og frakørselsbane gælder reglen for vognbaneskift (stiplede
linier hele vejen). Ved kort tilkørselsbane kan der være
ubetinget vigepligt, kørerne på motorvejen har pligt til at
hjælpe dig ind ved at skifte til venstre vognbane.

Trafikafvikling
Du skal huske at være medvirkende til trafikafviklingen.
Hvis det er muligt, at komme uden om lastbiler, traktorer
eller busser, så gør det. Lad være hvis det er hurtige
køretøjer.

Bilens størrelse / belæsning
Max. 12 meter lang – 4 meter høj og 2,55 bred, med eller uden belæsning.
Gods skal afmærkes, hvis det hænger 1 meter ud
over forenden eller bagenden af bilen. Gods skal også
afmærkes, hvis det hænger mere end 15 cm. udover
siden på bilen.

Særlig opmærksom
Betyder: Hvad skal du bruge det meste af din opmærksomhed på nu, og har det nogen betydning for din fortsatte kørsel.

Teknik i stikord
Bremser:
Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der
trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt
afhængig af bilfabrikatet.

Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.

Ved bremser med vakuum-forstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens
dem holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.

Bremsevæskestaden skal være mellem min.- og max.
mærket.

Styretøj:
Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør. Dette
kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse ( i biler med servostyring foretages kontrollen med
startet motor.

Servobeholderens væskestand skal følge bilfabrikantens
forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden
er mellem min.- og max. mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Lygter, refl ekser og horn:
Alle lygter og refl ekser skal være hele og rene, og alle
lygter skal kunne lyse.

Nærlyset må ikke blænde ( bedømt på, at overkanten af
lysgrænsen falder 1 cm. pr. meter)

Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan
ses i sollys.

 

Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.

Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der skal kunne
belyse bagerste nummerplade.

Lygter i lygtepar skal have ens farve og lystyrke

Hornet skal have en klar, konstant tone.

Motor og udstødningssystem m.v.
Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

Motoren å ikke være tilsølet af udsivende olie.

Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.

Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde
bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Bærende dele:
Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på
alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.

Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

Du får et klip, hvis du:
• Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
• Kører med for kort afstand til forankørende
• Kører ulovligt i nødsporet
• Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
• Kører over for rødt
• Overtræder reglerne om vigepligt
• Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod
overhaling
• Overskrider spærrelinier ved overhaling
• Øger hastigheden, når du bliver overhalet
• Overhaler ved et fodgængerfelt
• Kører mod færdselsretningen
• Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafi k
• Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig
ulempe for andre trafi kanter
• Kører venstre om helleanlæg
• Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
• Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til
standsning
• Ikke sørger for at, passager ml. 8 og 15 år anvender
styrthjelm på motorcykel
Hvis du er ny bilist, skal
du kun lave 2 klip inden
for 3 år
– så får du kørselsforbud.
Held & lykke med kørekortet!